Tag: E-KTP 2022

Daerah

Stok Blangko e-KTP Menipis, Dispendukcapil Sumenep: Kita...

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Sumenep Wahasah menerangkan, stok blangko e-KTP semula 2500, dan sekarang...

Kabar Madura